ดร. มนัส สุภาพ

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาด - ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผู้หญิงและธุรกิจอื่น
สัญชาติ
ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
20 กุมภาพันธ์ 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และทรัพยากรมนุษย์, คณะพัฒนาธุรกิจ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต, วิชาเอกการจัดการทั่วไป - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต, วิชาเอกการตลาด - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต, วิชาเอกการเงิน - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต, วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการฝึกอบรม
 • Directors Certificate Program (DCP) Class 278/2019 - สมาคมส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทไทย
 • Directors Accreditation Program (DAP) Class 149/2018 - สมาคมส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน
 • กรรมการบริษัท - บจ. ไอที อินเทรนด์
 • กรรมการบริษัท - บจ. อะนิวเดย์
2561 - ปัจจุบัน
 • กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง - บมจ. วินเนอร์ยี่ เมดิคอล
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาด ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผู้หญิงและธุรกิจอื่น - บมจ. วินเนอร์ยี่ เมดิคอล
2561 - ปัจจุบัน
 • กรรมการบริษัท - บจ. แพนไซเอ็นซ์ 1999

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

2561 - 2562
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ - บมจ. วินเนอร์ยี่ เมดิคอล
2559 - 2561
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน Women Health Care - บจ. วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง
2554 - 2561
 • ผู้จัดการธุรกิจ (Business Manager) - บจ. วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง