เครื่องตรวจติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติแบบไม่รุกล้ำเข้าไปในร่างกาย

The EarlySense Insight System เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจวัดอัตราการหายใจ อัตราการเต้นของหัวใจ และการเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสผู้ป่วย และส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลของโรงพยาบาลหรือคลีนิกตามที่ได้ตั้งค่าเอาไว้ อย่างไรก็ดี ระบบดังกล่าวสามารถใช้กับเด็ก วัยรุ่น หรือผู้ใหญ่ก็ได้ โดย EarlySense Insight System ได้ทำการศึกษาในเด็ก (ที่มีน้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 10 กิโลกรัม) และผู้ใหญ่ (ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 111 กิโลกรัม) ระหว่างการนอนหลับ และในขณะอยู่ในอริยาบถพักผ่อน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

Product Specification

Digital Health Kiosk

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย “เครื่องตรวจคัดกรองผู้ป่วยอัตโนมัติ” จากบริษัท Gladek S.A.ประเทศสเปน ที่สามารถตรวจวัดน้ำหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย ร้อยละของปริมาณไขมัน ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ และค่าออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยได้ โดยระบบสามารถบันทึกค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองผู้ป่วย และส่งต่อข้อมูลไปยังฐานข้อมูลกลางของโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการด้านสุขภาพ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถช่วยให้ลดภาระงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์และลดความเสี่ยงในการสัมผัสระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

Product Specification