บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะทำการสรรหาหาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานตลอดจนคุณภาพสูงสุดเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยของโลหิตจากผู้ผลิตชั้นนำต่าง ๆ จากทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมในเรื่อง การตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธีภูมิคุ้มกันวิทยา, การตรวจหมู่โลหิต, การทำลายเชื้อในโลหิตบริจาค, ตัวบ่งชี้อุณหภูมิโลหิต, อุปกรณ์สำหรับการนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือกขาวคงค้าง, อุปกรณ์สำหรับตัดและเชื่อมสายถุงโลหิตแบบปราศจากเชื้อ และฉลากแสดงผลการฉายรังสีถุงโลหิต เป็นต้น

การตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธีภูมิคุ้มกันวิทยา

NAT SOLUTIONS

NAT SOLUTIONS: Procleix Panther System เป็นระบบเครื่องมือแบบอัตโนมัติสำหรับการตรวจเลือด เพื่อดูภาวการณ์ติดเชื้อไวรัสที่จำเป็นต้องมีการตรวจในผู้บริจาคโลหิตโดยวิธี Nucleic Acid Testing (NAT) เป็นระบบอัตโนมัติที่เพิ่มความสะดวก ลดความยุ่งยากในการตรวจ โดยให้ผลที่รวดเร็วขึ้น และลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างมาก ทำให้ได้ผลการตรวจที่มีความไว และความจำเพาะสูงด้วยระบบของน้ำยา Procleix NAT ซึ่งเป็นกลุ่มของน้ำยาที่ใช้ในการตรวจไวรัสที่จำเป็นสำหรับการคัดกรองเลือดในผู้บริจาค เป็นการตรวจในระดับโมเลกุลของไวรัส โดยใช้ร่วมกับระบบเครื่องมืออัตโนมัติ Procleix Panther System

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
การตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธีภูมิคุ้มกันวิทยา

PROCLEIX NAT SOLUTIONS

ภาวการณ์ติดเชื้อไม่ว่าจะเป็น เอดส์ เอช ไอ วี, ไวรัสตับอักเสบ บี, หรือไวรัสตับอักเสบ ซี สามารถเกิดจากการได้รับโลหิตที่มีการติดเชื้อ แต่ขาดการคัดกรองที่ดีการตรวจคัดกรองการติดเชื้อในผู้บริจาคโลหิตในงานธนาคารเลือดจะมีการตรวจทั้งในระดับ “ซีโรโลยี่” (Serology) และเพื่อความปลอดภัยสูงสุด การตรวจในระดับโมเลกุลแบบ Nucleic Acid Testing จำเป็นต้องใช้ควบคู่กันไปกับการตรวจแบบ “ซีโรโลยี่” ที่จะตรวจถึงผลของร่างกายที่ตอบสนองต่อการได้รับเชื้อไวรัส เข้าไปเช่นการตรวจหาภูมิต้านทานต่อไวรัส เป็นต้น

ขณะเดียวกันการตรวจแบบ Nucleic Acid Testing จะมุ่งไปที่การตรวจหาตัวเชื้อโดยตรงในระดับที่ยังมีเชื้อต่ำๆ และร่างกายยังไม่ทันสร้างระบบการตอบสนองต่อการได้รับเชื้อ นั่นคือการตรวจหาทั้งระดับ DNA หรือ RNA ที่จำเพาะต่อไวรัสนั้น ๆ โดยวิธีนี้Procleix NAT เป็นกลุ่มน้ำยาที่จะตอบโจทย์ ในเรื่องความปลอดภัยของโลหิต ที่ผ่านการคัดกรองได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมีการนำเสนอผลการศึกษาอย่างกว้างขวางว่าการตรวจระดับโมเลกุลควบคู่ไปกับ “ซีโรโลยี่” จะช่วยลดภาวะการติดเชื้อจากการรับโลหิตได้ดีกว่าโลหิตที่มีการตรวจเฉพาะ “ซีโรโลยี่” อย่างเดียว

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
การตรวจหมู่โลหิต

DG GEL® & ERYTRA®

Erytra®: Fully Automated Systems for Blood Typingเป็นระบบเครื่องอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ สำหรับใช้ในการทดสอบ DG Gel Card เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด ขนาดใหญ่มีปริมาณงานมากและต้องการผลที่รวดเร็ว สามารถรองรับทุกการทดสอบก่อนที่จะมีการให้เลือดที่จำเป็นทางด้าน Immunohematology เช่น การตรวจหมู่โลหิต (Blood Grouping), การตรวจหาแอนติบอดี้ (Antibody Screening and Antibody Identification), การตรวจการเข้ากันของเลือดระหว่างผู้ให้และผู้รับ (Compatibility Test) เป็นต้น

Erytra® เป็นระบบเครื่องมืออัตโนมัติที่มีรูปทรงในแนวตั้งทำให้ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่มีรูปทรงในแนวนอนสามารถมองเห็นการทำงานของระบบได้อย่างชัดเจนผ่านฝาปิดที่ทำจากพลาสติกคุณภาพสูงและใสมีระบบการติดตามการทำงานของเครื่องได้ทุกระยะ (Traceability), ตัวเครื่องสามารถรองรับการใส่ตัวอย่างทดสอบได้มากถึง 96 ตัวอย่าง และยังคงสามารถใส่ตัวอย่างเพิ่มได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่รบกวนการทำงานของเครื่อง (Sample Continuous Loading), มีช่องวางน้ำยาได้มากถึง 54 ช่องวาง และเช่นกันสามารถใส่น้ำยาเข้าช่องได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่รบกวนการทำงานของเครื่อง (Reagent Continuous Loading), และสามารถบรรจุแผ่น DG Gel Card ได้มากถึง 400 แผ่น หรือ 3,200 หลุมทดสอบภายในตัวเครื่อง ทั้งนี้เ ครื่องสามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้นานถึง 4 ชั่วโมงโดยไม่มีการหยุด

DG Gel® System นับเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับการตรวจด้วยระบบ Column Agglutination มีประโยชน์และครอบคลุมการตรวจและวิจัยศึกษาในเรื่องของระบบหมู่โลหิต (Blood Grouping), การตรวจหาแอนติบอดี้ (Irregular Antibody Screening and Identification), การตรวจการเข้ากันของเลือดระหว่างคนไข้กับผู้บริจาค (Compatibility Test, Cross Matching) ทั้งนี้ ในแต่ละการทดสอบผู้ปฏิบัติงานแค่เลือกชนิดของแผ่นเจลให้ตรงกับความต้องการ หรือเครื่องมืออัตโนมัติจะเป็นผู้เลือกใช้แผ่นเจลให้ถูกต้องตามการทดสอบที่ได้รับคำสั่งเอง DG Gel® ประกอบด้วยเม็ดเจล และน้ำยาที่จำเพาะกับชนิดของแผ่นเจลนั้น ๆ ในคอลัมน์ที่ทำจากพลาสติกใสสามารถมองเห็นปฏิกิริยาการทดสอบได้ชัดเจน แม้แต่ปฏิกิริยาชนิด Mixed Field Reaction ก็ยังคงจะเห็นผลได้อย่างชัดเจน สามารถทำการทดสอบได้ทั้งแบบ Manual หรือดทดสอบด้วยระบบเครื่องมืออัตโนมัติ

DG Gel Card 1 แผ่น จะประกอบไปด้วย 8 ช่อง คอลัมน์ ทำให้สามารถทำงานได้มากขึ้น และมีการเพิ่มช่องคอลัมน์สำหรับการทดสอบได้ละเอียดมากขึ้น ตัวน้ำยาในคอลัมน์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สะดวกในการจัดเก็บซึ่งไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาในตู้เย็น 4 องศาเหมือนน้ำยาทั่ว ๆ ไป

ทางด้านของระบบเครื่องมือที่จะใช้สำหรับการทดสอบ DG Gel Card นั้นมีชุดเครื่องมือหลากหลายแบบให้เลือกใช้ให้เหมาะกับงานมากที่สุดทั้งระบบเครื่องมือแบบ Manual ที่เหมาะกับงานที่มีปริมาณไม่มากนัก ชุดเครื่องมือระบบอัตโนมัติทั้งขนาดรุ่นเล็ก และรุ่นใหญ่ (Fully Automation System) ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมสูงสุดสำหรับแต่ละห้องปฏิบัติการ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
การทำลายเชื้อในโลหิตบริจาค

INTERCEPT BLOOD SYSTEM

INTERCEPT™ Blood System คือ เทคโนโลยี่ที่ยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อในเลือดและส่วนประกอบของเลือด โดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงมีความยืดหยุ่นในการติดตั้งและมีความเร็วในการทำงานสูง

INTERCEPT™ Blood System เป็นยี่ห้อที่ได้รับการยอมรับและผ่านการทดสอบว่าสามารถยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อในเกล็ดเลือดพลาสมา ที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง เชื้อไวรัส แบคทีเรียโปรโตซัว และเม็ดเลือดขาว

INTERCEPT™ Blood System สามารถเพิ่มระดับความปลอดภัยในการให้เลือดอย่างมีนัยยะสำคัญ ตัวอย่างเช่น การทำการทดสอบหาแบคทีเรีย กรณีที่มีแบคทีเรียปนเปื้อนในปริมาณที่ต่ำกว่าระดับที่จะตรวจพบ ซึ่งระยะเวลาการเก็บก็เพียงพอที่จะทำให้แบคทีเรียเพิ่มปริมาณจนทำให้เกิดโรคได้ ในทางกลับกัน INTERCEPT ซึ่งใช้ amotosalen HCI ในการปิดกั้นเชื้อโรคต่าง ๆ ในระดับ DNA หรือ RNA ทำให้เชื้อโรคไม่สามารกเพิ่มปริมาณได้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
เครื่องมืออุปกรณ์อื่น ๆ

ตัวบ่งชี้อุณหภูมิโลหิต

Safe-T-Vue® Blood Temperature Indicators เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความไวต่ออุณหภูมิ ซึ่งสามารถยึดติดกับถุงเลือดโดยตรงระหว่างการเก็บรักษาและทำความเย็นเหมาะสำหรับการใช้ในงานธนาคารเลือดและการให้เลือด เพื่อควบคุมคุณภาพในการขนส่งและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากเลือด อาทิเช่น เซลล์เม็ดเลือดแดง, น้ำเหลือง, วัคซีน หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ

Safe-T-Vue® 6 จะเกิดการเปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีแดงเมื่อเลือด (หรือผลิตภัณฑ์มีความไวต่ออุณหภูมิ) มีอุณหภูมิถึง หรือเกินกว่า 6 องศาเซลเซียส ในขณะที่ Safe-T-Vue® 10 เหมาะสมกับอุณหภูมิที่ไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส

เนื่องจาก Safe-T-Vue® ไม่สามารถเปลี่ยนสีกลับได้ (nonreversible) ดังนั้น เมื่อตัวบ่งชี้มีการเปลี่ยนแปลงสีแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนสีกลับมาเป็นสีขาวดังเดิมได้ แม้ว่าอุณหภูมิจะกลับสู่ระดับต่ำกว่าก็ตามซึ่งเลือดที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นั้น ตัวบ่งชี้ยังคงต้องแสดงเป็นสีขาว

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
เครื่องมืออุปกรณ์อื่น ๆ

อุปกรณ์สำหรับนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวคงค้าง

ADAM™ rWBC เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการนับจำนวนเม็ดเลือดขาวคงค้างในส่วนประกอบโลหิตที่มีการลดจำนวนเม็ดเลือดขาวช่วยให้มั่นใจว่าจำนวนเม็ดเลือดขาวคงค้างในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการให้เลือดผู้ป่วยในโรงพยาบาล ADAM™ rWBC ใช้เทคนิคการย้อมสีด้วย propidium iodide (PI) ซึ่งนิวเคลียสของเซลล์เม็ดเลือดขาวจะย้อมติดสีตรวจวัดโดยใช้เทคนิคกล้องจุลทรรศน์เรืองแสง LED จากนั้นระบบภายในเครื่องจะถ่ายภาพเซลล์ที่ได้ย้อมสีด้วยกล้อง CCD ที่แม่นยำ จำนวน 203 ภาพโดยอัตโนมัติ และจะถูกสแกนผลลัพธ์ ภาพจะได้รับการประมวลผลโดยอัตโนมัติและแสดงผลบนอินเทอร์เฟซหน้าจอ LCD ของเครื่องมือทำให้การตรวจวัดเม็ดเลือดขาวมีความแม่นยำและเชื่อถือได้

เมื่อใช้งานร่วมกับชุดแผ่น slide ทดสอบแบบชนิดใช้แล้วทิ้ง การใช้งานง่ายและคุ้มค่าประหยัดเวลาในการอุ่นเครื่องและการทำความสะอาดช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับตัวอย่างเลือดที่เป็นอันตรายหรือเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
เครื่องมืออุปกรณ์อื่น ๆ

อุปกรณ์สำหรับตัดและเชื่อมสายถุงโลหิตแบบปราศจากเชื้อ

BMS STERILE TUBE WELDER STW6810

STW6810 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตัดและเชื่อมสายถุงบรรจุโลหิต ทั้งชนิดแบบแห้ง (dry) และเปียก (wet) ได้ ได้แก่ dry - dry, dry - wet, wet - wet ที่แยกจากกันให้เชื่อมติดกันชนิดปลอดเชื้อโดยใช้ความร้อนสูงจากขดลวด ตัวเครื่องมีจอภาพสี สั่งการแบบระบบสัมผัสแสดงขั้นตอนการทำงานของเครื่อง, มีสัญญาณเตือนที่บ่งบอกชัดเจนว่าการตัดต่อเชื่อมสายถุงโลหิตสมบูรณ์แล้ว ทั้งภาพและเสียงที่หน้าจอของเครื่อง, มีตัวเลขนับจำนวนครั้งของการเชื่อม และในขั้นตอนการตัดและเชื่อมสายถุงบรรจุโลหิตไม่มีกลิ่นหรือควันจึงปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

เครื่องมืออุปกรณ์อื่น ๆ

ฉลากแสดงผลการฉายรังสีถุงโลหิต

RAD-CONTROLเป็นสติ๊กเกอร์สำหรับติดถุงบรรจุโลหิตที่จะนำไปฉายแสงหรือรังสีแกมม่า อย่างน้อย 25 เกรย์ เพื่อบ่งชี้ว่าโลหิตถุงดังกล่าวผ่านการฉายรังสีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยตัวบ่งชี้จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีดำเมื่อมีการฉายรังสี

RAD-CONTROL ได้ผลิตขึ้นอย่างระมัดระวัง อีกทั้งยังครอบคลุมไปถึงการทดสอบโดยมาตรฐานระบบจัดการคุณภาพ ISO 13458 ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีความเสี่ยงใด ๆ เกิดขึ้นในขั้นตอนของการใช้งาน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์