เราเชื่อว่า “หลักปฏิบัติ” สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตลอดจนการทำงานให้เราได้ ซึ่งแตกต่างจาก “ค่านิยม” ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น “หลักปฏิบัติ” ทั้งหลายเหล่านี้ได้ช่วยหล่อหลอมบริษัทของเรา และจะยังคงอยู่กับเราตลอดไป

I
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
สร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง และไม่หยุดยั้ง
M
การเพิ่มมูลค่าสูงสุด
ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณค่ามากกว่าผู้อื่นจากมุมมองของลูกค้า
P
การคำนึงถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ความสำเร็จของท่าน คือ ความสำเร็จของเรา
A
การรับผิดชอบต่อหน้าที่
รับผิดชอบเต็มร้อย ไม่แก้ตัว
C
การสื่อสาร
ตั้งใจที่จะทำความเข้าใจ
สอบถามคำถาม เพื่อที่จะมั่นใจว่า เข้าใจข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน
สื่อสารกลับ
T
การทำงานเป็นทีม
บริษัทเดียว ทีมงานเดียว