2547

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2547
 • ทำธุรกิจเกี่ยวกับศูนย์ความงามในชือ "วีนัส เอสเธทิค" และนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์จากต่างประเทศสำหรับลูกค้าในประเทศไทย

2561

 • เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด" เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561
 • จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 5 ล้านบาท เป็น 55 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 • ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเป็นการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ แบ่งเป็น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้
  • ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสตรี
  • ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับธนาคารเก็บโลหิต
  • ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของกลุ่มโลหิต
  • เซลล์เทคโนโลยี และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

2562

 • ปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นคำขอเสนอขายหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2563

 • ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจากบริษัท Bertin ประเทศฝรั่งเศส สำหรับเครื่องกำจัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์ในชื่อแบรนด์ Sterilwave และบริษัท EarlySense จากประเทศอิสราเอล สำหรับเครื่องตรวจวัดอัตราหายใจ อัตราการเต้นของหัวใจ และการเคลื่อนไหวอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสผู้ป่วยในชื่อแบรนด์ EarlySense InSigth
 • จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เป็น "บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)" เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563
 • เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 200 ล้านบาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering - IPO) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย