ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเทคโนโลยีเซลล์บำบัดเกี่ยวข้องกับเซลล์ต้นกําเนิด หรือสเต็มเซลล์ (Stem Cell) ได้แก่ อุปกรณ์สำหรับเก็บสเต็มเซลล์ การคัดแยกสเต็มเซลล์ รวมถึงการนำสเต็มเซลล์ไปใช้ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้สามารถแยกประเภทการนำสเต็มเซลล์ไปใช้ออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งจะแตกต่างกันในเรื่องการรับรองคุณภาพ ได้แก่ กลุ่มที่นำไปใช้สำหรับงานวิจัย (Research Grade) ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จะจัดเป็นผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จึงไม่ต้องขออนุญาตจากองค์การอาหารและยา (อย.) ส่วนกลุ่มที่นำไปใช้ในการรักษาคนไข้ (Clinical Grade) จะต้องได้รับอนุญาตจาก อย. และผ่านการรองรับตามมาตรฐาน Good Manufactoring Practice (GMP) ก่อนการจำหน่าย เนื่องจากเป็นการนำไปใช้ในร่างกายของผู้ป่วย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเทคโนโลยีเซลล์บำบัด มีดังนี้

ผลิตภัณฑ์จากบริษัท

Miltenyi Biotec

บริษัทนำเข้าผลิตภัณฑ์ด้านการตรวจ วิเคราะห์ คัดแยก สเต็มเซลล์ และสิ่งที่ปนเปื้อนมากับสิ่งที่ส่งตรวจจากบริษัท Miltenyi Biotec ของประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นบริษัทที่โดดเด่นในเรื่องงานวิจัยทางด้านเซลล์ และมีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกวิทยาการที่เกี่ยวเนื่องกับเซลล์แบบรอบด้าน (Empowering cell research) เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การรักษาทางด้านเซลล์บำบัด (Enabling cell therapy) ในกลุ่มโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง และโรคที่เกิดจากพันธุกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

เครื่อง CliniMACS® Prodigy

เป็นเครื่องคัดแยกสเต็มเซลล์ เพื่อนำไปใช้ในการปลูกถ่ายไขกระดูก หรือการรักษาโรคมะเร็งด้วยสเต็มเซลล์ ซึ่งเครื่องดังกล่าวผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 จากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อโลหิตถูกใส่เข้าในตัวเครื่อง เครื่องจะมีกระบวนการตั้งแต่การทำความสะอาด และคัดแยกสเต็มเซลล์ออกมา โดยผ่านกระบวนการหมุน เหวี่ยง ผสม และการรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสม รวมถึงการเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการถัดไป ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดจะเกิดขึ้นในระบบปิด และเป็นไปอย่างอัตโนมัติ อุปกรณ์หลักที่ใช้ร่วมกับเครื่อง CliniMACS® Prodigy ได้แก่ ชุดเครื่องมือที่มีไว้ใช้กับตัวเครื่องโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์แบบใช้ครั้งเดียว (single-use) และชุดตรวจสำหรับใช้ประกอบการคัดแยกเซลล์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
เครื่อง MACSQuant®

เครื่อง MACSQuant® เป็นอุปกรณ์ Flow Cytometer สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ ตรวจแยก และตรวจนับเซลล์ที่ปะปนรวมกันมาในสิ่งที่ส่งตรวจซึ่งทุกกระบวนการจะทำงานแบบอัตโนมัติ กอปรกับคุณสมบัติอื่น ๆ ของเครื่อง จึงทำให้การตรวจวิเคราะห์มีความแม่นยำสูง ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดสามารถควบคุมได้ผ่านระบบซอฟต์แวร์เฉพาะที่รองรับการทำงานของเครื่อง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากบริษัท

OriGen Biomedical

บริษัทนำเข้าถุงเก็บเซลล์แช่แข็งจากบริษัท Origen ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทที่โดดเด่นในด้านการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับการเก็บรักษาด้วยความเย็นหรือการแช่แข็งเพื่อรักษาสภาพของเซลล์ รวมถึงอุปกรณ์สำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์ซึ่ง Origen มีถุงหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันตามปริมาตรที่สามารถบรรจุได้ และชุดอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากบริษัท

WAK-Chemie Medical GmbH

น้ำยาสำหรับใช้แช่แข็งเซลล์ (Cryopreservation) จากบริษัท WAK-Chemie Medical GmbH ประเทศเยอรมันนี เป็นน้ำยาที่ใช้สำหรับแช่แข็งเซลล์ เพื่อรักษาสภาพของเซลล์หรือเนื้อเยื่อ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์